РУМЫНИЯ  МОЛДОВА  БЕССАРАБИЯ  ПРИДНЕСТРОВЬЕ

Поиск предков, родственников, однофамильцев

Генеалогия 

     RUSSIAN

ENGLISH

    român

______________________________________________________________________________________________________

Главная*Новости сайта о генеалогии*Все о Бессарабии*География генеалогического поиска*Особенности поиска в генеалогии*Источники генеалогии*Фамилии и генеалогия*Составление родословной в генеалогии*Геральдика*Репрессированные и генеалогия*Собственность и генеалогия*Генеалогический фотоархив*Некрополь и генеалогия*Термины и понятия генеалогии*Гостевая книга*

Форум о генеалогии*Генеалогический поиск

 

Уникальная находка молдавской грамоты 1805 года в селе Кунича

 Dr. Alexandru MAGOLA, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Știinte a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

В сентябре 2007 года во время совместной экспедиции сотрудников Центра Этнологии Института Культурного наследия Академии Наук Республики Молдова (В.Степанова, Н.Абакумовой, А.Магола)  и Кафедры археологии и этнологии Украины Одесского национального университета имени И.И. Мечникова (А.Пригарина), в старообрядческое село Кунича Флорештского района Республики Молдова, была найдена старинная грамота 1805 года Молдавского Господаря Александру Константина Мурузи, хранившаяся в самом святом и укромном месте села: в алтаре церкви «Флора и Лавра» вместе с церковными облачениями. Пользуясь случаем, особо хочу поблагодарить господина Александра А.Пригарина за техническое обеспечение этой экспедиции.

Несколько слов и о самом документе. Примерно в 2005 году, во время ремонта пола в алтаре церкви «Флора и Лавра» села Кунича, под старыми досками была обнаружена металлическая капсула, в которой и находилась эта грамота размером 54х41,7 см.  К большому удивлению это оригинал, а не копия. Написана на бумаге, на румынском языке, красными и черными чернилами. Некоторые части документа и текста утрачены. Отсутствующие части подклеены газетной бумагой XIX века. Вот текст этого документа, транслитерированный в соответствии с современным румынским алфавитом:

 CU  MILA  LUI DUMNEZĂU ION ALEXANDRU COSTANDIN              MURUZ  V[OE]VODA, DOMN ŢĂRII MOLDAVIEI.

Se face ştire cu acest hrisov al Domniei Mele tuturor cui să cuvine a şti. Că Domniii Mele au dat jalobă cu mare plăngire toţ lipovenii ce să află cu lăcuinţa aşezaţ cu casă în domnescul nostru pămănt al Moldoaviei, arătănd[u-să]¹ supăraţi, atăt ei căt şi popii şi călugării lor, la rănduelile legii de cătră ispravnici şi de cătră alţăi cu multe chipuri.

Pentru care, făcănd rugăminte ca după cărţile domneşti ce au de apărare să li să facă în[tări]tură² prin hrisovul Domniei Mele ca să poată pitreci în odihnă, precum alte legi streine sint priimite în pămăntul acesta şi nesupărate la celi ale credinţii lor. Întru asămine ocrotire şi apărare să f[ie]³ şi ei, bisericile, popii, schiturile şi călugării lor. Mai adăogănd prin jaloba lor a cere ca să aibă voia a priimi ruş streini între dănşii fără a să supăra de cătră cineva.

Deci, Domnie Me n-am trecut cu videre jaloba şi rugăminte lor, şi s-au rănduit în cercetare Preaosvinţii Sale, părintelui Mitropolit, i a Dumisale vel Post[elnic], i a Dumisale vel. Vist[iernic] ca prin anafora să înştiinţăzi pe Domnie Me, carii prin cercetare s-au făcut. S-au văzut la măna lor doaî cărţi Domneşti, însă una de la Domnie Sa, Alexandru Constandin V[oe]voda, şi alta de la Domnie Sa, Alexandru Ioan Mavrocordat V[oe]voda, scriind cătră ispravnici ca pe ...4 pe popii i călugării lor ce vor ave pe la biserici şi schituri să nu să superi nici de către oamenii isprăvniceşti, nici de cătră protopopu i alţi oameni vlădiceşti întru nimică la rănduelile legii lor. [Şi] asămine s-au găsit cu cale de cătră Preaosvinţie Sa şi de cătră rănduiţii împreună, ca nici acum ei şi bisericile, schiturile şi popii i călugării lor, ce vor ave pe la biserici, să nu să superi de cătră nimene întru nimică la rănduelile legii lor. Dar să nu fie volnici nici într-un chip a priimi un om macar din pravoslavnicii creştini între dănşii, precum ei cer să priimască ruş, ce numai lipoveni ce vor fi drept de legea lor [să] priimască. Însă protopopii ţinuturilor să aibă voia a le faci cercetare. Şi de vor afla că au tras pe cineva din pravoslavnicii creştini la unire legii lor, să aibă a arăta la arhiereul eparhiei. Şi arhiereul să facă înştiinţare la Domnie, ca pe unii ca acie să-s pedepsască straşnic. Şi pe acel tras la legea lor ori de unde va fi mistuit, să-l scoată şi să-l de faţi numaidecăt, cum pre largu să arată [în] aceeaş anafora, ce iaste întărită de cătră Domnie Me dintr-această curgătoari lună Ghenar 2.

Drept aceea Domnie Me, după cum pentru alţăi ce să află în pămăntul acesta lăcuind şi ţiind legi osăbite şi streine patriei sint priimiţ şi nesupăraţi la rănduelile legii lor, asămine şi pentru dănşii milostivindu-ne, am dat acest al nostru Domnesc hrisov tuturor lipovenilor ce să află cu lăcuinţa aşezaţi cu casă într-această de Dumnezău păzită a noastră domnească Ţară Moldavie. Prin care hotărăm Domnie Me, ca de acum înainte, atăt ei căt şi bisericile i schiturile lor, dinpreună cu popii şi călugării lor, să nu fie supăraţ de cătră nimine întru nimică la rănduelile legii lor. Căci carile v-a îndrăzni a le faci căt de puţină supărare la rănduelile legii lor piste hrisovul acesta al Domniei Mele, unul ca acela ştiut să-i fie că neapărat să va pedepsi de cătră Domnie Me. Însă şi ei nici o volnicie să n-aibă a priimi între dănşii şi a întoarce la dogmile credinţii lor, nici pe unul nu numesc din pravoslavnicii creştini, dar nici din orice credinţi ar fi, fără numai lipoveni, acei de o credinţi cu a lor vor fi priimiţi între dănşii. Iar cănd împotrivă vor urma şi să va fa[ce] cu încredinţare după cercetările protopopilor de pre la ţinuturi, carii purure vor fi cu privigheri, luând Domnie Me înştiinţare de la arhiereii eparhiilor, atunce vor fi supuşi celor mai straşnice domneşti pedepsi ca nişte vinovaţ. Şi pre acel întorsu la dogmele credinţii lor, ori de unde va fi mistuit, să-l scoată de faţi. Pentru că toţi acei de alte legi carii în pămăntul acesta să vor schimba credinţa lor datori sint a îmbrăţişa adevarata legi ce au toţi pravoslavnicii lăcuitori a ţării aceştie şi nici decum alta din cele streine patriei nu sint volnici.

De care poruncim Domnie Me domniilor voastre, ispravnici de pe la ţinuturi şi altor slujbaş lăcuitori ca întocma şi pre deplin la toate să-s urmezi, precum mai sus să hotărăşti prin hrisovul acesta al Domniei Mele, care sau întărit cu a noastră Domnească iscălitură şi pecete.

Scrisu-s-au hrisovul acesta la scaunul Domniei Mele, în oraşul Iaşii, întru al treile an a cei de al doile domnie a noastră [în] Moldavie. Şi sau dat la anii de la Măntuire Lumii 1805, Ghenarie 9.

Alexandru Muruz Voevoda <m.p.>5             

Sigiliul Domnesc 6

Costandin Vel. Logofăt procitoh

Maftei Logofăt i Postelnic

S-au trecut la condica Vistieriei

Несмотря на то, что текст грамоты написан на кириллице, современные жители села и прихожане церкви не смогли его прочитать, так как славянская кириллица отличается от румынской кириллицы не только некоторыми буквами, но и стилем написания букв, который ближе к греческой графике, а не  к славянской. Это видимо и побудило местных жителей, которые видели грамоту, утверждать, что текст написан «не по-русски, а какая-то смесь старо-славянского и турецкого языков»7.

Привожу перевод текста на русский язык:  

милостию божией ион александру костандин

 муруз воевода господарь земли молдавской.8

Извещаем сей грамотой Моего Господства всех, кому следует знать, что Моему Господству подали прошение с великой жалобой все липоване, которые обосновались и проживают в домах в нашей господарской земле Молдавской, показав, что их, а также их попов и монахов, беспокоят в правилах веры разными способами исправники9 и другие [лица].

Посему, обратились они с просьбой, дабы согласно имеющимся у них господарским защитным грамотам, подтвердить их права грамотой Моего Господства, дабы [они] могли проживать в покое, якоже и другие чужие законы10, которые дозволены на этой земле и не ущемлены в том, что касается их веры. Чтобы под такой же защитой и покровительством были бы и они, их церкви, попы, скиты и монахи их. Также, сим прошением они просят о дозволении им принимать в свою среду заграничных русских и чтобы никто их не беспокоил.

Итак, Мое Господство не обошло вниманием их прошение и мольбу, и поручили разобраться Его Преосвященству, отцу Митрополиту11 и господину Великому Постельнику12, и господину Великому Казначею и рапортом уведомить Мое Господство о проведенном расследовании.

У них на руках оказались две господарские грамоты: одна из них от Его Господства, Александру Констандина Воеводы13, и другая от Его Господства, Александру Иоанна Маврокордата Воеводы14, в которых велено было исправникам, чтобы … их попов и монахов, которых будут иметь при церквях и скитах, ни люди исправника, ни протопоп, ни другие архиерейские люди ни в чем не беспокоили в правилах их закона. Также посчитал правильным Его Преосвященство и иже с ним назначенные лица, чтобы и ныне они и их церкви, скиты и попы, и монахи их, которые будут находиться при церквях, никем и ни в чем не беспокоились в правилах их закона. Но да не будут вольны ни коим образом принимать в свою среду не одного человека из православных христиан, как они просят принимать русских, а только липован принимать, которые одного закона с ними. А протопопы цинутов будут вольны их проверять. И ежели они прознают, что обратили кого из православных христиан в их закон, обязаны будут доложить епархиальному архиерею. И архиерей обязан сообщить властям, чтобы таковых подвергнуть строгому наказанию. И того обращенного в их веру, где бы он ни скрывался, найти и вернуть непременно, как пространно говорится в том же рапорте, утвержденном Моим Господством в этом текущем месяце 2 Генваря.

Посему Мое Господство, подобно, как и другим [жителям], которые находятся и проживают на этой земле, исповедуя иные законы, чуждые нашей родине, принятые и не притесняемые в правилах их веры, также и  им, смилостивившись, выдали эту нашу господарскую грамоту всем липованам, которые обосновались и проживают в домах в сей Богохранимой нашей господарской Земле Молдавской. Которой [грамотой] решили Мое Господство, чтобы впредь они, а также и их церкви и скиты, вместе с попами и монахами их, никем и ни в чем не были обеспокоеваемы в правилах их закона. Ибо кто посмеет хоть немного причинить им беспокойство в правилах их веры, вопреки сей грамоте Моего Господства, таковой, да будет ему известно, непременно будет наказан Моим Господством. Однако и они да не будут вольны принимать в свою среду и обращать к догматам их веры никого из православных христиан, но и из других религий, но будут приняты в их среду только липоване, те, которые той же веры, что и они. Ежели супротив пойдут и сие подтвердится в результате расследования цинутных протопопов, которые присно будут надзирать, получив Мое Господство уведомление [об этом] от епархиальных архиереев, тогда будут подвержены самым суровым господарским наказаниям яко виновные. И того обращенного к догматам их веры, где бы он ни находился, – найти. Потому что все те, которые исповедуют другие законы и, находясь на этой земле, изменят свою веру, обязаны принять истинный закон, который исповедуют все православные жители этой страны, и ни в коем случае не вольны [принимать] какой-либо другой из чужих [нашему] отечеству.

Посему Мое Господство повелеваем вашим господствам, исправникам в цинутах и другим чиновникам, проживающим [там], дабы в точности и полностью во всем следовали решениям, вышеизложенным в сей грамоте Моего Господства, которая утверждена нашей господарской подписью и печатью.

Писана сия грамота в стольном граде Моего Господства, в Яссах, в третий год нашего второго правления в Молдавии. И выдана в 1805 годы от Спасения мира, 9 Генваря.

Александру Муруз Воевода <m.p.>                     

     Господарская печать

                                                                                      Костандин Вел.Логофет15 прочитох

Мафтей Логофет и Постелник

 Вписана в казначейскую книгу

 Было ли до сих пор известно кому-либо из жителей Куничи о том, что в их церкви спрятана старая грамота, сегодня трудно сказать. Наверняка об этом знали не многие. Вот что утверждает пономарь церкви села Кунича  Евтихий Донцов, в возрасте около 60 лет: «Этот документ был переведен неизвестно когда. В нем написано о разрешении пристройки алтаря к храму. Написан то ли в 1905, то ли в 1805 году на каком-то несуществующем на сегоднешний день языке»16.

Грамоту подписали собственноручно сам Господарь Земли Молдавской Ион Александру Муруз Воевода и два господарских сановника: Костандин Великий Логофет, который приложил большую круглую печать и Мафтей второй Логофет и Постелник.

Тот факт, что оригинал старинной господарской грамоты до сих пор находится в собственности сельской церковной общины, является большой  и исключительной редкостью, потому что почти все документы такого типа, подтверждающее дворянское происхождение, собственность на землю, или какие либо другие привилегии, были конфискованы еще в советский период. А то, что не удалось конфисковать, было уничтожено самими владельцами, которые будучи дворянского происхождения или из среды зажиточных крестьян, боялись быть подверженными репрессиям со стороны советских властей. Поэтому смею предположить, что эта грамота была спрятана как святыня после Второй Мировой войны, и железная капсула может служить тому подтверждением.

В царский (1812-1918) и румынский (1918-1944) периоды грамоты и другие документы такого типа были необходимы и часто использовались их владельцами в разных судебных, земельных, бракоразводных и других тяжбах. Подтверждением тому служит и эта грамота, которая была в обороте и использовалась даже спустя 56 лет после издания. Поэтому видимо документ был надежно спрятан и хранился как великая святыня в самом укромном и святом месте села – в церкви, под покровительством Святых Мучеников Флора и Лавра. Благодаря этому он так хорошо и сохранился.

 После изучения этой грамоты, оказалось, что это известный в истории румынского старообрядчества документ, который упоминается в исторической и научной литературе, а также и в архивных источниках.

Так, впервые в известных нам документах эта грамота упоминается в связи со следующими драматическими событиями, произошедшими в селе Кунича Сорокского уезда Бессарабской области, подробно описанными жителями этого села кишиневским мещанином Михаилом Болбековым и бельцким мещанином Сергием Донцовым в прошении к самому Императору Всероссийскому Александру II. Вот что они пишут: «13 ноября 1861 года прибыл в село Куничное  Сорокский Земский Исправник вместе с окружным благочинным священником и тремя участковыми заседателями, имея с собой более 500 верховых и около 1000 пеших людей, которыми окружили село, наши жилища и самую церковь. Войдя в церковь исправник приказал людям собирать все бывшие в церкви боковые и иконостасные иконы, исполняя это с явным неуважением к лику святых икон, люди эти бросали их на землю и сам исправник срывал с мест иконы. Когда же один из заседателей напомнил ему, что не следует отрывать и бросать на землю иконы, то он приостановил дальнейшее снятие их со стен и иконостаса. Исправник с благочинным и несколькими из прибывших с ним вошли северными боковыми дверьми в олтарь, где разрезали имевшимся у них ножем срачицу (покров) и вместе с… вырезали вделанный туда от века Антиминс, взяли Антиминс с собою. Один из заседателей приступил ко царским вратам и сорвал с них церковную завесу, благочинный же отворил царские двери; потом взяли с собою все хранившиеся в олтаре с незапамятных времён священные сосуды, ризы, служебные книги и из бывших в олтаре пять больших икон и все это выносилось теми людьми чрез царские уже врата, вопреки устава Церкви, в которые входить и выходить могут лишь священники во время священнодействия и в полном облачении. После этого исправник, запечатав олтарь, вышел с людьми и забратым имуществом; во все это время Божия церковь представляла самое печальное зрелище и в ней нарушено всякое благочестие. Кроме этого делались обыски в домах наших, и мы должны были продовольствовать всех этих полторы тысячи вооруженных людей в продолжении двух суток, с притеснением нас и отобранием  у многих духовных книг из наших домов»17.

«… Правда к такому оскорблению святыни нашей мы непостигаем и за собой никакой вины не чувствуем. Поэтому мы все – стар и млад вовлечены в душевную скорбь, тем более, что если полицейскому начальству угодно было взять от нас сказанное имущество, то не следовало прибегать к объясненным высше мерам, так как мы никогда не думали в чем либо сопротивляться. ...Грустно испитать? издевание над нами, ибо если в церкви села Куничной имелись ризы, сосуды и Антиминс, то это осталось с древних времен, и хранились как святыня, укрепляющая душевные силы»18.

Судя по этим цитатам можно легко сравнить между тем, какими правами пользовались и какой заботой были окружены липоване в Молдавском государстве и каким издевательствам и оскорблениям их религиозных чувств они были подвержены в составе Российской империи.

Памятуя о том счастливом времени, через десять дней, после описываемых выше событий, липоване села Кунича прибегли к помощи господарской грамоты 56 летней давности и 23 ноября 1861 года обратились с прошением к Исправляющему должность Бессарабского Военного Губернатора в котором писали, ссылаясь на эту грамоту, что старообрядческая церковь в их селе построена еще до 1805 года, «в то время существовавшие старообрядцы просили Владетельного Молдавского Князя Александра Константина Мурузи утвердить в Княжестве Молдавии старообрядческую религию для беспрепятственного служения в устроенных церквях, на что Его сиятельством издана 9 Генваря 1805 года грамота. Церковь эта устроена с самого начала её основания по планам церквей православных и помянутой грамотой дозволено было производить службу Божию священникам и схимонахам»19. Вследствие приведенных аргументов, просители делают следующие выводы: «… но за что же мы подверглись страданиям и преследованиям, тогда как причин относящихся к правительству и другим противузакониям за собою не чувствуем, поэтому осмеливаемся покорнейше просить Ваше Превосходительство предложить исправнику Сорокского уезда забранную им церковную утварь нам возвратить и церковь отпечатать!»20. Из данного текста мы видим, с какой уверенностью липоване села Кунича требовали соблюдение своих прав, полученных еще от молдавских господарей.

Будучи уверенными в своей правоте, 20 января 1862 года Болбеков и Донцов обращаются к Российскому Императору Александру II с прошением, в котором опять же используют в качестве аргумента эту грамоту: «Еще до 1805 года предки наши построили в Бессарабской области в селе Куничной церковь во имя Святых Мучеников Флора и Лавра. Церковь эта была освящена по установлению и свободное отправление Богослужения утверждено хартиею бывшего тогда Владетельного Князя Молдавии Александра Константина Мурузы, выданною 9 Генваря 1805 года...»21. После изложения всей сути своей жалобы  они продолжают: «Дабы повелено было принять во внимание изложенные обстоятельства и учинить постановление о возврате нам священных риз, сосудов и Антиминса и о вскрытии печатей на олтаре церкви нашей, оградив нас впреть от подобных преследований и при сем прилагаем копию хартии бывшаго Молдавского Князя Мурузы с копиею онаго перевода»22. Письмо к царю они заканчивают словами: «... дай же нам милостивый монарх свободу совести и присеки гонения»23.

Через месяц, 7 марта 1862 года в «Указе Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского из Святейшего Правительствующего Синода» Преосвященному Антонию Шокотову Архиепископу Кишиневскому и Хотинскому, сказано что при рассмотрении в Синоде прошения доверенных от общества селения Куничной, мещан Михаила Болбекова и Сергия Донцова, они  представили среди других документов «копию с хартии данной им Князем Мурузи на свободное отправление в их церкви Богослужения и копию с сей копии на русском языке»24.

Кроме этого, они также обратились и к Обер Прокурору Святейшего Синода прошением от 12 июня 1862 года, в котором изложили доказательства своих прав ссылаясь на ту же грамоту: «Ещё в XVIII столетии, до присоединения Бессарабии к Российской империи, существовала в селе Куничной Сорокского уезда церковь во имя Святых Мучеников Флора и Лавра и свободное отправление Богослужения через священников наших утверждено в 1805 году хартией бывшего Князя Молдавского Александра Константина Мурузы»25.

Во второй половине XIX века грамота Александра Константина Мурузи упоминается и в научной литературе. Её цитирует в переводе доцент Кафедры Славистики Санкт-Петербургского Университета и член Русского Географического Общества, доктор филологических наук Полихроние Сырку в своем исследовании под названием «Наши раскольники в Румынии  и отношение к ним румынского правительства», опубликованного в журнале «Христианское чтение» за 1878 г. Ч.1, который издавался в Санкт-Петербурге26.

Анализируя приведенный выше полный текст грамоты Молдавского Господаря Александра Константина Мурузи, можно сделать следующие выводы:

1. Это один из немногих сохранившихся подлинных документов Молдавской Господарской Канцелярии, который в легитивном порядке подтверждает и разрешает обоснование и проживание липован на территории Молдавского Княжества и свидетельствует о том, что процесс переселения не был стихийным и бесконтрольным. В нём делаются ссылки и на более ранние защитные грамоты, выданные липованам другими молдавскими господарями: Александру Маврокордат по прозвищу Дели-бей (1782-1785) и Александру II Маврокордат по прозвищу Фирарис (1785-1786).

2. Из текста следует, что процесс переселения русских староверов в Молдавское Княжество продолжался и в начале XIX века, и на это было получено официальное разрешение молдавских властей.

3. Выявлено одно из подлинных документальных подтверждений того факта, что липованское население Молдавского Княжества всегда находилось под высоким покровительством государства и искони пользовалось теми религиозными свободами, гражданскими правами, конфессиональной толлерантностью и защитой властей, которых они не имели на своей родине, в России, где на протяжении двух с половиной веков подвергались унижению, религиозной дискриминации, гонениям, репрессиям и даже физическому уничтожению.

4. В этом документе, до сих пор вызывающее дискуссии слово «липоване», которым назывались все старообрядцы проживающие на территории румынских государств Молдовы и Валахии, используется на официальном уровне, как уже широко известный и устоявшийся термин.

5. Даже через 56 лет после издания этой грамоты, она по-прежнему была в обороте и использовалась как первичный документ и весомый аргумент, дающий нашим липованам право на проживание и свободное исповедание своей веры на территории Бессарабии. И царские власти были вынуждены признать их права на самом высоком уровне.

6. Остаётся загадкой, почему даже после учреждения в 1846 году Белокриницкой иерархии и образования всемирного старообрядческого центра на Буковине с большой библиотекой и хранилищем старинных документов, монастырём и церковной Канцелярией, такой важный документ, относящийся ко всему липованскому населению Молдавского Княжества, продолжал храниться в молдавском селе Кунича. Видимо липованская община, проживающая на территории этого села, имела в истории румынского старообрядчества какое-то особое духовное и историческое значение, которое нам ещё предстоит исследовать.

Примечания:

1.       В конце строки фрагмент документа утрачен. Видимо здесь отсутствуют несколько букв. Текст восстановлен по содержанию.

2.       В конце строки фрагмент документа утрачен. Текст восстановлен по содержанию.

3.       В конце строки фрагмент документа утрачен. Отсутствуют несколько букв. Текст восстановлен по содержанию.

4.       В конце строки утрачены фрагмент документа и часть текста. Восстановлено по содержанию.

5.       Личная подпись Господаря.

6.       Под текстом письма имеется оттиск киноварью большой господарской печати диаметром 57мм с изображением гербов Валахии и Молдавии, увенчанных короной, под которыми указан 1802 год, и круговой легендой на румынском языке: + Io Al[e]xandru Costandin Muruz Voevod cu mila lui D[u]mn[e]zău Domnu a toată Moldovie (+ Ио Александру Костандин Муруз Воевода милостию Божией Господарь всея Молдавии).

7.       Сведения, полученные от Агнии Донцовой, монахини женского старообрядческого монастыря в селе Кунича, 25.07.2008г.

8.       Александру Морузи, сын Господаря Константина Морузи. Первое правление в Молдавии с 1792 по 1793 гг. Второе правление – с 1 октября 1802 по 12 августа 1806 г. // Domnii Ţării Moldovei, Chişinău, 2005, p. 272.

9.       Исправник – глава местной администрации в жудецах (или цинутах), исполняющий административные и судебные функции в Молдове и Валахии XVIII и XIX вв. Начиная с середины XVIII в. в жудецах назначались по два исправника // Dicţionar de istorie, ed. a II-a. Chişinău, 2007, p. 216.

10.  Религии, вероисповедания, конфессии.

11.  Вениамин Костаки – впервые окормлял Молдавскую Митрополию с 18 марта 1803 г. по 20 февраля 1808 г. // Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu. Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol.3. Bucureşti, 1994, p. 542.

12.  Сановник господарского двора в Молдавии и Валахии. Был посредником между Господарём и другими сановниками, между Господарём и чужеземными послами. В XVII в. отвечал за официальные приёмы при дворе // Dicţionar de istorie, ed. a II-a. Chişinău, 2007, p. 309.

13.  Александру Маврокордат, по прозвищу Дели-бей, сын Константина Маврокордата, был Господарём Молдавии с 28 мая 1782 г. по 1 января 1785 г. // Domnii Ţării Moldovei, Chişinău, 2005, p. 263.

14.  Александру II Маврокордат, по прозвищу Фирарис, сын Иоана Маврокордата, был Господарём Молдавии с 1 января 1785 г. по 3 декабря 1786 г. // Ibidem, p. 264.

15.  Большой сановник в Молдавии и Валахии в средние века, член Господарского Совета, начальник Господарской Канцелярии; редактировал господарские указы, утверждая их господарской печатью // Dicţionar de istorie, ed. a II-a. Chişinău, 2007, p. 237.

16.  Записано со слов его дочери, монахини Агнии Донцовой из женского монастыря села Кунича, 16.08.2008г.

17.  Национальный Архив Республики Молдова (НАРМ). Фонд 208, опись 3, дело 831. Об отобранных раскольнических вещах, книгах и иконах из раскольнической часовни, из домов раскольников в селе Куничьем Сорокского уезда. Л.39-39 об.

18.  Ibidem, л.40.

19.  Ibidem, л.18.

20.  Ibidem, л.19-19 об.

21.  Ibidem, л.38.

22.  Ibidem, л.40 об.

23.  Ibidem, л.53.

24.  Ibidem, л.37.

25.  Ibidem, л.54.

26.  К сожалению, мне не удалось найти в наших библиотеках данный выпуск этого журнала, поэтому цитирую этот источник по книге Е.Б. Смилянской и  Н.Г.Денисова «Старообрядчество Бессарабии: книжность и певческая культура», Москва, 2007 год, стр.18.

 

молдавская грамота грамота 1805 года